Opći uvjeti najma vozila

 1. UVODNE ODREDBE
   
  1. Ovim Općim uvjetima koji se prilažu i čine sastavni dio Ugovora o najmu sklopljenog između Auto Benussi d.o.o. kao Najmodavca i pravne ili fizičke osobe kao Najmoprimca (u daljnjem tekstu: Ugovor) utvrđuje se ovlaštenje i upravljanje unajmljenim vozilom, preuzimanje i vraćanje vozila, kvarovi na vozilu, plaćanje najma, osiguranje, prometne nezgode, te druga prava i obveze koje potpisom Ugovora obje ugovorne strane u cijelosti prihvaćaju.
  2. Potpisom Ugovora Najmoprimac potvrđuje da je upoznat s cjenikom, tarifom i pravilima osiguranja koji su priloženi Ugovoru i čine njegov sastavni dio.
  3. Izrazi definirani u Ugovoru o najmu, ako što drugo nije izričito određeno imaju isto značenje i u Općim uvjetima.

   
 2. OVLAŠTENJE I UPRAVLJANJE UNAJMLJENIM VOZILOM
   
  1. Vozilo se daje u najam vozačima koji imaju najmanje 21 godinu i posjeduju važeću vozačku dozvolu najmanje 12 mjeseci.
  2. Ugovorom o najmu vozilo se iznajmljuje na najduži rok od mjesec dana. Za najam duži od jednog mjeseca ili drugu vrstu najma vozila sačinit će se Aneks Ugovora.
  3. Vozilom danim u najam smije upravljati samo Najmoprimac osobno ili osoba upisana od strane Najmodavca u Ugovoru kao dodatni vozač, pridržavajući se odredaba ovih Općih uvjeta i svih važećih zakona. Naknada u iznosu od 153,00 kn (PDV uključen) će biti dodana na Ugovor o najmu.
  4. Najmoprimac se obvezuje da će vozilo koristiti za osobne potrebe, te da ga neće koristiti pod utjecajem alkohola, droga ili drugih lijekova, u protuzakonite svrhe, za obuku vozača, za prijevoz putnika ili robe uz naknadu, za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta, za sportske priredbe (trke ili brzinske probe) te da ga neće dati u podnajam.
  5. Najmoprimac se obvezuje vozilo koristiti unutar granica Republike Hrvatske, te neće prelaziti državnu granicu Republike Hrvatske bez prethodnog odobrenja Najmodavca, u suprotnome obvezan je u potpunosti podmiriti eventualno nastalu štetu ( uključivo gubitak vozila).
  6. Za korištenje vozila izvan granica Europske unije, Najmoprimac mora tražiti prethodno odobrenje Najmodavca uz nadoplatu u iznosu od 382,50 kn (PDV uključen).
  7. Za korištenje vozila izvan Republike Hrvatske u granicama Europske unije, Najmoprimac mora tražiti prethodno odobrenje Najmodavca uz nadoplatu u iznosu od 153 kn (PDV uključen).
  8. Za korištenje vozila unutar i izvan granica Europske unije, Najmoprimac je dužan nadoplatiti stavke 2.6. i 2.7.
  9. Za putovanje unajmljenim vozilom trajektom na Hrvatske otoke u trenutku preuzimanja potrebno je pismeno odobrenje Najmodavca (Naziv proizvoda: TRN). Ovaj proizvod obvezan je za sve najmove koji putuju trajektom na Hrvatske otoke. Cijena je 133,90 hrvatskih kuna (PDV uključen) po najmu. Ovaj proizvod ne vrijedi za najmove izvan teritorija Republike Hrvatske. Ako se mjesto povratka razlikuje od mjesta preuzimanja, jednosmjerni troškovi primjenjivat će se uz trošak TRN-a. Vozilo bez pismenog odobrenja Najmodavca nije pokriveno za bilo kakvu štetu ili gubitak tijekom boravka na trajektu i / ili za štetu na vozilu na trajektu / otoku. Pismeno ovlaštenje dodaje se u Ugovor o najmu nakon plaćanja ove naknade u trenutku preuzimanja vozila.


    
 3. REZERVACIJA VOZILA
   
  1. Za svaku unaprijed plaćenu rezervaciju vozila ukoliko Najmoprimac ne preuzme vozilo i ukoliko Najmoprimac vrati vozilo ranije od ugovorenog vremena povratka Najmodavac ne izvršava povrat novca.
  2. Najmodavac je dužan imati vozilo spremno za Najmoprimca do 2 sata od vremena rezervacije (ili vremena slijetanja aviona ukoliko je naveden broj leta). Ukoliko Najmoprimac ne preuzme vozilo unutar 2 sata od vremena rezervacije/slijetanja aviona i ukoliko Najmoprimac ne obavijesti Najmodavca o kašnjenju, rezervacija će se smatrati otkazanom.

   
 4. PREUZIMANJE VOZILA
   
  1. Najmoprimac je prilikom preuzimanja vozila dužan potpisati Izjavu o stanju vozila (u daljnjem tekstu: Izjava), koja čini sastavni dio Ugovora o najmu.
  2. Prije potpisivanja izjave Najmoprimac je dužan provjeriti stanje vozila te dodatne opreme. Ako bilo koji dio navedene opreme nedostaje ili postoje neki drugi nedostaci, Najmoprimac je dužan odmah u Izjavi naznačiti u čemu se ti nedostaci sastoje i u kojem smislu postoje primjedbe na stanje vozila.
  3. Potpisom Izjave Najmoprimac potvrđuje da je provjerio stanje vozila, da je preuzeo mehanički ispravno vozilo sa svim pripadajućim priborom i dokumentima, te da nema drugih primjedbi koje se odnose na stanje i opremu vozila.
  4. Najmoprimac je dužan vratiti vozilo s istom količinom spremnika goriva kao i prilikom preuzimanju vozila, a u slučaju vraćanja vozila s manje goriva, naplaćuje mu se razlika prema cijenama Najmodavca. Ukoliko Najmoprimac vrati vozilo s više goriva nego što je bilo prilikom preuzimanju vozila, Najmodavac ne izvršava povrat razlike goriva.
  5. Najmoprimac može nadoplatiti puni spremnik goriva po cijeni kao i na benzinskoj crpki. U slučaju da je Najmoprimac nadoplatio puni spremnik goriva, za ne iskorišteno gorivo Najmodavac ne radi povrat.
  6. Dostava / preuzimanje vozila u radnom vremenu moguća je na zahtjev. Najmoprimac je dužan kontaktirati poslovnicu najmanje 24 sata prije vremena povratka vozila. Dostava / preuzimanje se naplaćuju 191,25 kn (PDV uključen). Dostava vozila besplatna je unutar 5 km od poslovnice preuzimanja te mora biti najavljena najmanje 24 sata ranije.

   
 5. VRAĆANJE VOZILA
   
  1. Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo u roku (sat, dan, mjesec i godina) i mjestu naznačenom u Ugovoru i to u stanju u kojem ga je i preuzeo, sa svim pripadajućim priborom i dokumentima.
  2. Najmodavac zadržava pravo zahtjeva za prijevremeni povrat vozila
  3. Prilikom vraćanja vozila Najmoprimac je dužan dati na uvid ovlaštenom djelatniku Najmodavca Ugovor o najmu i izjavu o stanju vozila. Ovlašteni djelatnik će u prisutnosti Najmoprimca izvršiti pregled vozila te će u Izjavu unijeti podatke o uočenim nedostacima s obzirom na stanje u kojem je Najmoprimac preuzeo vozilo.
  4. Najmoprimac može produžiti najam najkasnije 24 sata prije isteka najma uz odobrenje Najmodavca. U suprotnome smatrat će se da je Najmoprimac protupravno prisvojio vozilo. Ako Najmoprimac ne vrati vozilo 6 sati nakon isteka Ugovora o najmu, a prethodno ne kontaktira Najmodavca, prijavljuje se otuđenje vozila policiji s podacima Najmoprimca.
  5. Vraćanje vozila moguće je unutar gradskih poslovnica za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena i izvan grada, moguće je uz dodatnu nadoplatu i uz prethodnu suglasnost i potvrdu Najmodavca.
  6. Ako vozilo nije vraćeno u poslovnici preuzimanja vozila nego u drugoj poslovnici Najmodavca, konačni obračun je onaj koji je izvršila poslovnica u koju se vozilo vratilo. Poslovnica koja je izdala vozilo dužna je potvrditi taj konačni obračun i zadržava pravo poslati Najmoprimcu ispravljeni račun u skladu s uvjetima najma u vrijeme preuzimanja vozila.
  7. Ako vozilo ne bude vraćeno u poslovnicu Najmodavca već bude ostavljeno na nekoj drugoj lokaciji (ispred hotela uz predaju ključeva na recepciji i sl.) ili bude vraćeno u poslovnicu izvan njenog radnog vremena, a takav način vraćanja vozila nije ranije dogovoren s Najmodavcem, Najmoprimac je dužan platiti ugovornu kaznu u skladu s cijenama povrata vozila u drugu poslovnicu Najmodavca.
  8. Ako Najmoprimac vrati vozilo poslije datuma navedenog u Ugovoru o najmu, a u međuvremenu je došlo do promjene cijena, od dana predviđenog vraćanja vozila Najmodavac je ovlašten zaračunati nove cijene.
  9. Radnici Najmodavca imaju pravo u bilo koje vrijeme kontrolirati vozilo, a u slučaju da ustanove da Najmoprimac ne poštuje uvjete Ugovora o najmu, radnici Najmodavca ovlašteni su Najmoprimcu oduzeti vozilo.
  10. Najmoprimac je dužan vratiti vozilo u dogovoreno vrijeme po Ugovoru o najmu uz dozvoljeno kašnjenje pri povratu vozila od 59 minuta ukoliko je vrijeme isteka najma vozila više od punog dana (24 sata) najma vozila nakon kojeg je Najmodavac slobodan naplatiti dodatni dan najma vozila.

   
 6. ODRŽAVANJE VOZILA
   
  1. Najmoprimac se obvezuje vozilo savjesno koristiti, održavati i čuvati, sukladno uputama proizvođača, te da neće vršiti nikakve izmjene dijelova, sklopova ili agregat na vozilu, bez dozvole Najmodavca. U slučaju ustanovljenog oštećenja ili kvara na vozilu, Najmoprimac se obvezuje da će prestati koristiti vozilo i obavijestiti Najmodavca o istome.
  2. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje valjanog računa i dokaza da je isti plaćen, nadoknaditi troškove redovnog-servisnog održavanja i odobrenih popravaka na vozilu.
  3. Najmoprimac se obvezuje da za vrijeme najma dokumente vozila neće ostavljati u vozilu. U slučaju krađe vozila zajedno sa dokumentima vozila, utvrđuje se da je Najmoprimac grubo prekršio odredbe Ugovora i tada odgovara Najmodavcu za punu visinu nastale štete i ne može se pozivati na oslobođenje od naknade štete.
  4. Najmoprimac se obvezuje snositi troškove pranja vozila, popravka guma, prometnih prekršaja (za vrijeme i nakon prestanka Ugovora) te ostalih troškova nastalih tijekom korištenja iznajmljenog vozila, izuzev troškova koji terete Najmodavca, odnosno osiguravatelja.

   
 7. KVAROVI NA VOZILU
   
  1. Najmodavac nije odgovoran za naknadu, kao niti za zakašnjenje nastalo uslijed kvara ili neispravnosti vozila.
  2. U slučaju kvara ili oštećenja na vozilu tijekom najma, Najmodavac se obvezuje izvršiti zamjenu vozila Najmoprimcu u roku od 24 sata, od trenutka kada je nastali kvar ili štetu Najmoprimac prijavio Najmodavcu.
  3. Nužni hitni popravci poduzeti od strane Najmoprimca ili zamjena dijelova vozila mogu se izvršiti samo u ovlaštenim servisima po prethodnom odobrenju Najmodavca. Najmoprimac ima pravo na povrat troškova, ali samo uz predočene račune ovlaštenog servisa koji je popravak izvršio i uz obvezno vraćanje promijenjenih dijelova. U suprotnome, troškovi se ne priznaju!
  4. U slučaju kvara vozila izvan teritorija Republike Hrvatske, Najmoprimac je obavezan kontaktirati Najmodavca u Hrvatskoj radi dogovora oko popravka vozila. Najmodavac će refundirati trošak popravka po predočenju originalnog računa ovlaštenog servisa i dijela koji je zamijenjen zbog kvara.
  5. Ako se kod vraćanja vozila ustanovi, da je bilo koji dio vozila ili opreme bio promijenjen bez odobrenja Najmodavca odnosno izgubljen, Najmoprimcu će se naplatiti šteta u visini trostruke tržišne cijene, promijenjenog ili izgubljenog dijela opreme, važeće na dan vraćanja vozila.

   
 8. PLAĆANJE NAJMA
   
  1. Najmoprimac se obvezuje da će Najmodavcu, na njegov pismeni poziv, odmah platiti iznos za dnevni najam po ugovorenoj tarifi, dnevne podatke kao i nastale troškove koji se obračunavaju.
  2. Ako Najmoprimac podmiruje svoje obveze za najam vozila kreditnom karticom, isti daje potpisanim Ugovorom o najmu, ovlaštenje Najmodavcu da zaračuna troškove najma direktno izdavatelju kreditne kartice i bez slip-obrasca. U slučaju da Najmoprimac nije dnevni dodatak (SCDW ili Premium), potpisom Ugovora o najmu Najmoprimac daje ovlaštenje Najmodavcu da izdavatelju kreditne kartice naplati troškove štete na vozilu u visini franšize.
  3. Ako Najmoprimac podmiruje svoje obveze najma vozila temeljem ispostavljene ponude za plaćanje, isti je dužan podmiriti naznačeni iznos u roku i pod uvjetima naznačenim na ponudi.
  4. U slučaju kašnjenja u plaćanju, Najmoprimac se obvezuje platiti Najmodavcu za iznose u kunama zakonske zatezne kamate čija je visina utvrđena Zakonom o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11178/15).

   
 9. OSIGURANJE
   
  1. Tijekom najma, vozilo je osigurano protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama, prema zakonskim propisima i pravilima osiguranja Osiguravajuće kuće, te će se za sva prava i obveze glede nastale štete rješavati na temelju tih pravila, odnosno zaključene police osiguranja za predmetno vozilo, te ugovornih dodataka.
  2. Najmoprimac se obvezuje podmiriti svaku štetu, do visine pune vrijednosti vozila (oštećenja, krađa, gubitak vozila), nastalu u vrijeme trajanja najma kao i nastalu štetu za izmaklu dobit radi popravka vozila do najviše 30 dana, ako je ista nastala krivnjom Najmoprimca ili treće osobe kojoj je Najmoprimac povjerio vozilo. Šteta za izmaklu dobit određuje se temeljem cjenika za dnevni najam priloženom Ugovoru i koji čini njegov sastavni dio.
  3. Najmoprimac može pri sklapanju Ugovora o najmu uplatiti dnevni dodatak, u iznosu određenom prema važećem cjeniku vidljivom u poslovnici, za „Otkup odgovornosti za štetu na vozilu" (CDW). Time otklanja svoju odgovornost za štete iz točke 9.2., osim osobnog učešća u toj šteti (franšiza), te u slučaju gubitak i krađe vozila ili dijelova.
  4. Najmoprimac može pri sklapanju Ugovora o najmu uplatiti dnevni dodatak, u iznosu određenom prema važećem cjeniku vidljivom u poslovnici preuzimanja, za „Otkup odgovornosti za gubitak, krađu vozila ili dijelova" (TP). Time otklanja svoju odgovornost za slučaj gubitka, krađe vozila ili dijelova, osim osobnog učešća u toj šteti (franšiza).
  5. Najmoprimac se može ugovaranjem i plaćanjem dnevnog dodatka (SCDW), u iznosu određenom prema važećem cjeniku vidljivom u poslovnici, dodatno osigurati od osobnog učešća u šteti – franšizi za vrijeme najma vozila. Taj dnevni dodatak (SCDW) vrijedi samo za prvu štetu na vozilu, a u slučaju druge I svake iduće štete na vozilu, franšiza se naplaćuje u punom iznosu navedenom na Ugovoru o najmu, bez obzira na procijenjenu visinu štete.
  6. Najmoprimac se može ugovaranjem i plaćanjem dnevnog dodatka (WUG), u iznosu određenom prema važećem cjeniku vidljivom u poslovnici, dodatno osigurati od osobnog učešća u šteti – franšizi za vrijeme najma vozila. Taj dnevni dodatak (WUG) vrijedi samo za prvu štetu na staklu, podvozju ili gumama, u slučaju svake iduće štete na staklu, podvozju ili gumama, šteta se naplaćuje prema važećem cjeniku vidljivom u poslovnici.
  7. Najmoprimac se može ugovaranjem i plaćanjem dnevnog dodatka (Premium), u iznosu određenom prema važećem cjeniku vidljivom u poslovnici, dodatno osigurati od osobnog učešća u šteti – franšizi za vrijeme trajanja najma vozila. Taj dodatak (Premium) vrijedi za prvu štetu na vozilu, štetu na staklu i podvozju i samo za jednu probušenu gumu, a u slučaju svake iduće štete na vozilu, gumama, podvozju ili staklu, franšiza se naplaćuje u punom iznosu navedenom na Ugovoru o najmu, bez obzira na procijenjenu visinu štete.
  8. Najmoprimac je obvezan podmiriti svaku štetu (oštećenja, gubitak, krađa vozila ili dijelova, izmakla dobit), bez obzira na uplaćene dodatke iz točke 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., ako je do štete došlo korištenjem vozila suprotno odredbama Ugovora i Općih uvjeta, te uslijed grube nepažnje ili namjere.
  9. Osobno učešće u šteti - franšiza ovisi o grupi vozila, određeno je važećom tarifom po odluci Najmodavca, koja je vidljiva na Ugovoru i na cjeniku vidljivom u poslovnici.
  10. Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva štete u unutrašnjosti vozila uzrokovane nemarom vozača, štete na motoru uzrokovane nedostatkom ulja, ulijevanje krive vrste goriva, štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, štetu koju je napravio neovlašteni vozač, bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji. Ta oštećenja Najmoprimac snosi sam.

   
 10. PROMETNA NEZGODA
   
  1. U slučaju prometne nezgode, Najmoprimac se obvezuje odmah pozvati policiju na mjesto štetnog događaja ili prijaviti štetni događaj nadležnoj Policijskoj upravi. U suprotnome, Najmoprimac se može teretiti za nastalu štetu.
  2. Najmoprimac se obvezuje da će u slučaju prometne nezgode osigurati vozilo od daljnjih šteta, te čekati uputu Najmodavca o daljnjem korištenju vozila postupiti u dogovoru s Najmodavcem, te podnijeti pismeno izvješće o štetnom događaju.
  3. Najmoprimac se obvezuje, u slučaju novonastale štete, vratiti vozilo u najbližu poslovnicu Najmodavca, u radno vrijeme poslovnice i pod uvjetima koje je odredio Najmodavac.
  4. Najmoprimac se obvezuje da će sudjelovati u svim postupcima radi naplate štete prema trećoj osobi, u suprotnome Najmodavac ga može teretiti za nastalu štetu.

   
 11. PARKING KAZNE I PROMETNI PREKRŠAJI
   
  1. Najmoprimac je dužan platiti kazne za parkiranje vozila nastale za vrijeme trajanja najma u roku označenom na kazni. Za plaćanje istih dužan je Najmodavcu na njegov zahtjev dostaviti dokaz o uplati, Ako kazna za parkiranje vozila ne budu plaćene u roku, a izdavatelj kazni za parkiranje o tome izvijesti Najmodavca, Najmodavac će platiti kaznu za parkiranje te će za iznos kazne za parkiranje, nastalih troškova, kamata i dodatnog administrativnog troška od 100,00 kuna teretiti kreditnu karticu Najmoprimca, odnosno ako ne uspije na taj način naplatiti potraživanje protiv Najmoprimca pokrenuti odgovarajući postupak prisilne naplate, a za što Najmoprimac daje suglasnost potpisom Ugovora.
  2. Najmoprimac potpisom Ugovora daje suglasnost Najmodavcu da na zahtjev Policijske uprave ili druge nadležne institucije, u skladu sa zakonskom obvezom, dostavi tražene osobne podatke Najmoprimca u za to predviđenom roku (npr. kopiju dokumenata Najmoprimca, adresu stanovanja i sl.) za prekršaje i druge prijestupe Najmodavca za vrijeme trajanja najma.

   
 12. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
   
  1. Najmoprimac potpisom Ugovora dozvoljava Najmodavcu obradu osobnih podataka Najmoprimca i trećih osoba koje Najmoprimac navodi u Ugovoru, a koji osobni podaci su potrebni za pružanje ugovorene usluge na način i u obimu određenim Ugovorom i ovim Općim uvjetima te za koje postoji Zakonska obveza Najmodavaca za prikupljanjem i obradom. Osobni podaci predstavljaju sve podatke uz pomoć kojih se može utvrditi identitet Najmoprimca.Najmodavac se obvezuje prikupljene osobne podatke obrađivati isključivo u Ugovorom određene i/ili zakonom dopuštene svrhe te se obvezuje da neće trećima bez izričte privole Najmoprimca prenositi osobne podatke Najmoprimca.
  2. Najmodavac ne odgovara za štetu nastalu gubitkom osobnih podatka Najmoprimca do kojih su treći došli bez krivnje Najmodavca.

   
 13. OSTALO
   
  1. U slučaju povrede Ugovornih obveza općih uvjeta, učinjenih od strane Najmoprimca, Ugovor se raskida, a Najmoprimac se obvezuje nadoknaditi Najmodavcu svu proizašlu štetu, sadržaja i obima kojeg odredi Najmodavac.
  2. Najmoprimac svojim potpisom bezuvjetno prihvaća sve gore navedene uvjete, jamči točnost i ispravnost svih podataka iz isprava (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola, kreditna kartica i sl.) te prihvaća nadležnost stvarno nadležnog suda u sjedištu Najmodavca u slučaju sudskog spora.